Mednarodni natečaj

Mednarodni natečaj za Mlade poročevalce (v nadaljevanju YRE) se izvaja vsako leto in sicer za izbrane članke na nacionalnem nivoju, ki se jih objavi na mednarodnem portalu YRE. Na tej strani prikazujemo roke oddaje, zahteve in kriterije za izbor. 


Registracija in zahteve prijavitelja

 

YRE je odprt za srednje in višje šole, gimnazije in mladinske skupine. Vsi, ki bi se radi prijavili na mednarodni natečaj le-to opravijo s pomočjo in v dogovoru z Nacionalnim koordinatorjem programa Mladi poročevalci za okolje v Sloveniji ali vodjo projekta. Kontakt lahko najdete na tej strani. Sodeluje lahko oseba v starosti od 11 do 21 let s pogojem, da je registrirana tudi šola, gimnazija ali skupina katero obiskuje.

Izobraževalne institucije se spodbuja, da uporabljajo program Mladi poročevalci kot orodje za mednarodno sodelovanje med šolami (angl. cross-curriculum) in spodbujanje interdisciplinarnosti.


Starostne kategorije

 

Mednarodni natečaj pozna tri starostne kategorije: 11-14, 15-18 in 19-21. Upošteva se starost avtorja(ev) na dan prijave na državnem nivoju, kjer je potrebno opredeliti tudi v katero kategorijo izdelek/prispevek spada.

Okoljske teme lahko vključujejo klimatske spremembe, biološko raznolikost, vodo, odpadke, ipd.

Zmagovalni članek, fotografija ali fotografski esej in video iz vsake starostne kategorije je lahko prijavljen na mednarodni natečaj s strani Nacionalnega koordinatorja programa Mladi poročevalci. Prijava mora ustrezati vsem spodaj navedenim zahtevam.

Mednarodna komisija izbere in nagradi zmagovalni članek, fotografijo ali video v vsaki starostni kategoriji. Mednarodna komisija ima pravico, da prispevkov ne nagradi v kolikor je prispevkov premalo ali pa da nagradi več kot en prispevek, v kolikor so le-ti tako kvalitetni.

 

Prijavni kriteriji

 

Neupoštevanje kriterijev za prijavo prispevka na mednarodni natečaj pomeni diskvalifikacijo.

Prijava mora vsebovati:

  1. Ime in Priimek avtorja ali avtorjev;
  2. Starost avtorjev v času objave prispevka na državnem nivoju;
  3. Ime (!) registrirane šole ali skupine;
  4. Država prijaviteljev;
  5. Upoštevanje minimalnih zahtev:


Članki

Članki ne smejo presegati 1.000 besed in lahko vključujejo ilustracije ali fotografije. Vir vseh neavtorskih fotografij ali ilustracij mora biti naveden. Naslov naj ne bi presegal 140 karakterjev (kompatibilnost s Twitterjem). Članki morajo biti poslani elektronsko v Microsoft Word  ali .PDF formatu s priloženimi fotografijami po spodnjem priporočilu. 

Fotografije

Možno je prijaviti bodisi eno bodisi serijo fotografij/esej do 12 fotografij. Fotografije morajo imetu naslov (po možnosti krajši od 140 znakov) in kratek opis posamezne fotografije v dolžini do 150 besed. Le-ta mora razložiti povezavo z obravnavnim okoljskim problemom, izzivom ali področjem okoljskega trajnostnega razvoja ter nakazati možne rešitve. Fotografije morajo biti oddane v digitalni obliki v formatih  .jpg, .png, .tif, .gif ali visoko kvalitetnem .PDF formatu z resolucijo 150.300 dpi.

Video posnetek

Posnetek ne sme biti daljši od treh (3) minut in morajo biti pripravljeni kot dokumentarni film ali reportaža/interviju. Video mora imeti naslov (po možnosti krajši od 140 znakov). Videoposnetek mora biti možno uvoziti na portale kot je YouTube, ipd.:

 

Mednarodno sodelovanje- članek (NOVOST)

Cilj te kategorije je izmenjava informacij, mednarodno sodelovanje. Dve šoli iz različnih držav pripravita en skupni članek, ki bo predložen kot skupno prizadevanje. Prispevek se predloži neposredno na mednarodni natečaj preko nacionalnega operaterja. Obe šoli, iz obeh držav morata predložiti članek. Če je izdelek izbran kot zmagovalec na madnarodnem tekmovanju, bodo nagrajeni obe šoli, iz obeh držav. V tej kategoriji lahko sodelujejo mladi stari med 15 in  18 let.

Tema letošnjega mednarodnega sodelovanja je Trajnostna potrošnjo in proizvodnja, vključno s trajnostnim načinom življenja (tema mora vsebovati tako potrošnjo, kot tudi proizvodnjo, oba vidika). Predlagane podteme so: Lokalne rešitve za obnovljivo energijo, Lokalne ekološke kmetije, Lokalni razvoj / Samozadostnost, Sistemi za upravljanje lokalnih odpadkov/ programi, Lokalni valuta,Skupnosti podprto kmetijstvo, Trajnost mesta/skupnosti, Trajnost stanovanja in zgradbe, Trajnostni prosti čas in turizem, Ekošola kot sredstvo za lokalni trajnostni razvoj, Naravovarstvena / Biotska raznovrstnost, Lokalno okolje in kulturne dediščine, Trajnostna mobilnost / Transport, Trajnost komunikacije in oglaševanje, Prostovoljstvo in (NVO) aktivizem kot sredstvo za lokalno trajnost, Trajnostna raba in upravljanje voda, Informacije za potrošnike in eko-nalepke.

Pri pisanju si lahko pomagate z UNEP/UNESCO Youth Xchange Izobraževalnim priročnikom za odgovorno potrošnjo: k trajnostnemu načinu življenja http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/WEBx0104xPA-YXCguide07SV.pdf .


 

Vse prijave morajo vsebovati tudi zapis, ki opisuje načine desiminacije prispevka lokalni ciljni publiki (kdaj je bil prispevek objavljen ali razstavljen, prikazan, predvajan). Nacionalni koordinator programa Mladi poročevalci bo posredoval najboljši(e) članek, fotografijo(e) ali video za vsako starostno kategorijo na Mednarodni natečaj YRE. Učenci, dijaki in študentje lahko oddajo več kot eno vrsto prispevka in lahko delajo individualno ali skupinsko.

Prijava prispevka na Mednarodni natečaj oziroma objavo na mednarodnem nivoju daje pravico organizaciji FEE, da promovira in uporablja avtorjev prispevek z navedbo avtorja. Avtor je odgovoren, da pridobi ustrezna (z zakonom določena) soglasja (staršev) v kolikor prispevek vključuje tudi fotografije otrok. 


Kriteriji izbire

 

Dodatni neobvezujoči usmeritveni kriteriji za udeležence mednarodnega natečaja in člane mednarodne komisije

Presojevalci lahko dodelijo točke od 0-3 na podlagi naslednjih kriterijev: 3 - odlično; 2 - dobro; 1 - zadostno and 0 - ne ustreza. Udeležencem se zato svetuje, da ustrežejo čim večjemu številu dodatnih kriterijev:

1. Kompozicija: oblika, struktura, kvaliteta

2. Pošteno, uravnoteženo in objektivno poročanje

3. Informativnost in poglobljenost razsikave

4.  Izvirnost stila in neodvisnost  

5. Diseminacija

Čas prijave

 

Udeleženci lahko pristopijo k Mednarodenem natečaju YRE tekom celega šolskega leta, vendar pa morajo prispevke oddati najkasneje do konca meseca marca. Izbor prispevkov za mednarodni natečaj na državnem, nacionalnem nivoju je praviloma določen do konca meseca aprila. Države, ki imajo težavo z omenjenimi roki, lahko prijavijo prispevke na mednarodni natečaj v prihodnjem letu. Prispevek je lahko oddan samo enkrat in zgolj v eno kategorijo.

Mednarodna komisija se srečuje v mesecu maju. Rezultati mednarodnega natečaja YRE pa so objavljeni najkasneje na Svetovni okoljski dan, 5. junija.